Regulamin VII Jurajski Puchar NW

REGULAMIN

VII JURAJSKI PUCHAR W NORDIC WALKING

 1. CELE IMPREZY
 • popularyzacja Nordic Walking jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i zdrowie.
 • promocja walorów rekreacyjnych i turystycznych gminy Olsztyn, Janów, Żarki, Poczesna, Mstów
 1. ORGANIZATOR
 • Związek  Gmin  Jurajskich
 • RTB Tracker LKS Podkowa Janów
 1. WŁADZE PUCHARU
 • Przewodniczący Związku  Gmin Jurajskich-Adam Markowski- Dyrektor Pucharu
 • Anna Kozik – Sekretarz Pucharu
 1. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
 • Gmina Janów
 • Gmina Mstów
 • Gmina Olsztyn
 • Gmina Poczesna
 • Gmina Żarki
 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 1. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 • 01.04 –Gmina Olsztyn (sobota)
  • 21.05 – Gmina Janów-Złoty Potok (niedziela)
  • 17.06 – Gmina  Janów-Siedlec (sobota)
  • 15.07 – Gmina Mstów-Srocko (sobota)
  • 20.08 –Gmina  Żarki –Suliszowice ( niedziela )
   • 17.09 –  Gmina Poczesna (niedziela)
 1. TRASA I DYSTANS

Dystans rozgrywania zawodów od 5 do 8km  – w zależności od miejsca rozgrywania.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem , o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, musza zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

Biuro zawodów Nordic Walking będzie czynne w okolicach startu do zawodów na 1,5 h  przed zawodami.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą  poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej                        .

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane są po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 50zł.

Opłata startowa:

Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 20zł (obowiązuje w rundach: Olsztyn, Janów, Poczesna, Żarki i Mstów), którą trzeba uiścić najpóźniej 5 dni przed zawodami. Po tym terminie opłata startowa wynosi 50zł. Nie pobiera się opłaty od młodzieży do lat 18.

W III rundzie, która rozegrana zostanie 17.06.2017r. w Siedlcu jako Pustynna Ośmiornica obowiązuje opłata w wysokości 30zł bez względu na wiek.

Opłatę należy przelać na numer rachunku: 47 1140 2004 0000 3202 5102 2130

Krzysztof Kozik, Janów, ul. Żarecka 11 – z dopiskiem opłata JPNW i miejscowość danego etapu.

 1. KLASYFIKACJA

W zawodach Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje

 • dzieci szkół ( rocznik 2004  i młodsi)
 • młodzież  szkół   gimnazjalnych   ( rocznik 2003 – 2001 )
 • w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki 2000 do 1987
 • w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki 1986 do 1977
 • w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki  1976 do 1967
 • w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki  1966 do 1957
 • w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki  1956 i starsi
 • MASTERS

 

10.  PUNKTACJA – osobno kobiety i mężczyźni Do klasyfikacji liczy się wszystkie 6 imprez.

l. p.

 Punktacja

1.

50

2.

48

3.

46

4.

43

5.

41

6.

39

7.

37

8.

35

9.

33

10.

32

11.

31

12.

30

13.

29

14.

28

15.

27

16.

26

17.

25

18.

24

19.

23

20.

22

21.

21

22.

20

23.

19

24.

18

25.

17

26.

16

27.

15

28.

14

29.

13

30.

12

 

31.

11

32.

10

33.

9

34.

8

35.

7

36.

6

37.

5

38.

4

39.

3

40.

2

za udział w zawodach i ukończenie ich na niższej pozycji niż 40

1

Uczestnik wszystkich sześciu rund otrzymuje dodatkowo do klasyfikacji końcowej 60 punktów.

Na zakończenie Pucharu najlepsi otrzymają nagrody w klasyfikacji OPEN, MASTERS, Orzeł Jury, Słońce Jury i kategorii Para Jury.

11.  NAGRODY

Najlepsza trójka zawodników w każdej kategorii otrzyma dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zwycięzcy puchary.

Każdy zawodnik na mecie  otrzyma pakiet upominkowy.

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Na stronie Internetowej www.jpnw.podkowa-janow.pl będą dostępne dokładne informacje co do zgłoszeń do zawodów oraz miejsc i dystansów rozgrywania zawodów.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 • Podczas zawodów, zawodnicy muszą  posiadać  numery startowe przypięte  z przodu na piersiach
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy
 • Uczestnicy zawodów pokonują trasę marszem, z kijkami
  • Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
  • Prawidłowość marszu zawodników będzie oceniana przez sędziów
  • Drobne błędy w marszu, powodują ukaranie żółtą kartą – 3 żółte kartki równa się dyskwalifikacja
  • 1 żółta kartka = 60 sekund do czasu końcowego
  • Rażące błędy w marszu powodują ukaranie czerwoną kartką i automatyczną dyskwalifikację
  • Skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów ( na starcie, trasie i mecie)
   • Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów
   • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone
   • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
   • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    • Dyrektor Biegu i sędzia główny mogą wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego
    • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga jury zawodów
    • Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem  zgodę  na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych

 

organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy

 

 

Wszelkich informacji na temat zawodów udziela Grzegorz Dors ;

 telefonicznie : 694 593 046 lub pocztą elektroniczną marekdors@o2.pl